سایت کلیکی سیف رنت یکی از سایتهای مجموعه سیف گروپ است که مختص زیرمجموعه اجاره ای می باشد. سود سایت بسیار معقوله و یکی از سایتهای پیشنهادی ما برای خرید و سرمایه گذاری در زیرمجموعه اجاره ای است.

در این پست سعی داریم سود زیرمجموعه اجاره ای را با مثال های مختلف برای هر عضویت بررسی کنیم، پس با همیار کلیک همراه باشید.

سیف رنت

اطلاعات زیرمجموعه اجاره ای در سایت کلیکی سیف رنت:

قیمت هر زیرمجموعه اجاره ای: ۳۰۰۰ تومان
اعتبار هر زیرمجموعه: ۹۰ روز
تعداد کلیک روزانه: ۵ کلیک
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای: ۹ تومان
درآمد روزانه هر زیرمجموعه اجاره ای: ۴۵ تومان
درآمد ماهانه هر زیرمجموعه اجاره ای: ۱۳۵۰ تومان
درآمد ۳ ماه هر زیرمجموعه اجاره ای : ۴۰۵۰ تومان
حداکثر زیرمجموعه اجاره ای برای اجاره در سایت سیف رنت ۵۰۰/۰۰۰ زیرمجموعه می باشد (این تعداد برای همه ی کاربران است و پس از آن هیچ زیرمجموعه ای به فروش نمی رسد).

عضویت استاندارد سیف رنت:

تعداد اجاره ایسرمایه لازمدرآمد روزانهدرآمد ماهانهسود خالص ماهانه
۵۱۵/۰۰۰ تومان ۲۲۵ تومان۶/۷۵۰ تومان۱/۷۵۰ تومان
۲۰۶۰/۰۰۰ تومان۹۰۰ تومان۲۷/۰۰۰ تومان ۷/۰۰۰ تومان
۵۰۱۵۰/۰۰۰ تومان۲/۲۵۰ تومان۶۷/۵۰۰ تومان۱۷/۵۰۰ تومان
۲۰۰۶۰۰/۰۰۰ تومان۹/۰۰۰ تومان۲۷۰/۰۰۰ تومان۷۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان۲۲/۵۰۰ تومان۶۷۵/۰۰۰۱۷۵/۰۰۰ تومان

عضویت برنزی:

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۷۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان۳۱/۵۰۰ تومان۹۴۵/۰۰۰ تومان۲۴۵/۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان۴۵/۰۰۰ تومان۱/۳۵۰/۰۰۰ تومان۳۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۴/۵۰۰/۰۰۰ تومان۶۷/۵۰۰ تومان۲/۰۲۵/۰۰۰ تومان۵۲۵/۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان۹۰/۰۰۰ تومان۲/۷۰۰/۰۰ تومان۷۰۰/۰۰۰ تومان

عضویت نقره ای:

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۲۰۰۰۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۹۰/۰۰۰ تومان ۲/۷۰۰/۰۰ تومان ۷۰۰/۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱۳۵/۰۰۰ تومان۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان۱/۰۵۰/۰۰۰ تومان
۴۰۰۰ ۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۱۸۰/۰۰۰ تومان ۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان ۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان

عضویت طلایی:

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۴۰۰۰۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱۸۰/۰۰۰ تومان۵/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱/۴۰۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰۰۱۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان۲۲۵/۰۰۰ تومان۶/۷۵۰/۰۰۰ تومان۱/۷۵۰/۰۰۰ تومان
۶۰۰۰۱۸/۰۰۰/۰۰۰ تومان۲۷۰/۰۰۰ تومان۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان۲/۱۰۰/۰۰۰ تومان
۷۰۰۰ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۳۱۵/۰۰۰ تومان ۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان ۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان

عضویت الماسی:

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۷۰۰۰۲۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان۳۱۵/۰۰۰ تومان۹/۴۵۰/۰۰۰ تومان۲/۴۵۰/۰۰۰ تومان
۸۰۰۰۲۴/۰۰۰/۰۰۰ تومان۳۶۰/۰۰۰ تومان۱۰/۸۰۰/۰۰۰ تومان۲/۸۰۰/۰۰۰ تومان
۹۰۰۰۲۷/۰۰۰/۰۰۰ تومان۴۰۵/۰۰۰ تومان۱۲/۱۵۰/۰۰۰ تومان۳/۱۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰۳۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۴۵۰/۰۰۰ تومان۱۳/۵۰۰/۰۰ تومان۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان

چند نکته مهم:

۱- درامد خالص که در جدول قید شده، بدون محاسبه هزینه عضویت می باشد.

۲- تفاوت عضویت های مختلف در افزایش تعداد زیرمجموعه های مستقیم و اجاره ای و هم چنین افزایش سقف برداشت ماهانه است.

۳- پلن ارتقا عضویت را باتوجه به بودجه تون انتخاب کنید، در هر عضویت باید حداکثر زیرمجموعه اجاره ای را بگیرید تا حداکثر سود را دریافت کنید.

سایت کلیکی سیف رنت