با عرض خدمت همه ی کاربران عزیز

از اونجایی که اکثر کاربران در محاسبه سود سایت ها مشکل دارند، تصمیم گرفتیم سود هر پلن سایت کلیکی سیف باکس را با مثال های مختلف توضیح بدیم که بصورت کامل برای همه ی کاربران جا بیوفتد.

هم چنین سود هر پلن را با سود بانک ها مقایسه می کنیم که میزان بازدهی هر پلن را بهتر درک کنید.

نکته: سود بانک ها برای مبالغ مختلف متفاوت است، به طوریکه با افزایش سرمایه سود نیز افزایش می باشد. سود بانک به طور معمول برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون حدود ۱۵ درصد، برای مبالغ ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۸ درصد و بالای ۱۰۰ میلیون تا ۲۱ درصد است.

استخراج ابری سیف باکس

پلن اقتصادی:

مبلغ سود اعتبار سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
۵۰/۰۰۰ %۶.۵ ۱۰۰۰روز ۱۰۸/ ۲۱ ۳۲۵۰ / ۶۲۵
۱۰۰/۰۰۰ %۶.۵ ۱۰۰۰روز ۲۱۶ / ۴۲ ۶۵۰۰ / ۱۲۵۰
۵۰۰/۰۰۰ %۶.۵ ۱۰۰۰روز ۱۰۸۳ / ۲۰۸ ۳۲۵۰۰ / ۶۲۵۰
۱/۰۰۰/۰۰۰ %۶.۵ ۱۰۰۰روز ۲۱۶۶ / ۴۱۶ ۶۵۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
۳/۰۰۰/۰۰ %۶.۵ ۱۰۰۰روز ۶۵۰۰ / ۱۲۵۰ ۱۹۵۰۰۰ / ۳۷۵۰۰

پلن پیشرفته:

مبلغ سود اعتبار سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
۱۰۰/۰۰۰ ۱۰۰۰روز ۲۳۳ / ۴۲ ۷۰۰۰ / ۱۲۵۰
۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰۰روز ۲۳۳۰ / ۴۲۰ ۷۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰۰روز ۴۶۶۰ / ۸۴۰ ۱۴۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰
۵/۰۰۰/۰۰۰ ۱۰۰۰روز ۱۱۶۵۰ / ۲۱۰۰ ۳۵۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰ ۱۰۰۰روز ۲۳۳۰۰ / ۴۲۰۰ ۷۰۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰

پلن ویژه:

مبلغ سود اعتبار سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
۵۰۰/۰۰۰ %۷.۵ ۱۰۰۰روز ۱۲۵۰ / ۲۰۸ ۳۷۵۰۰ / ۶۲۵۰
۵/۰۰۰/۰۰۰ %۷.۵ ۱۰۰۰روز ۱۲۵۰۰ / ۲۰۸۳ ۳۷۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
۱۵/۰۰۰/۰۰۰ %۷.۵ ۱۰۰۰روز ۳۷۵۰۰ / ۶۲۵۰ ۱۱۲۵۰۰۰ / ۱۸۷۵۰۰
۳۰/۰۰۰/۰۰۰ %۷.۵ ۱۰۰۰روز ۷۵۰۰۰ / ۱۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰/ ۴۵۰۰۰۰
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ %۷.۵ ۱۰۰۰روز ۱۲۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰ ۳۷۵۰۰۰۰/ ۷۵۰۰۰۰

پلن گسترده:

مبلغ سود اعتبار سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
۳/۰۰۰/۰۰۰ %۸.۵ ۱۰۰۰روز ۸۵۰۰ / ۱۲۵۰ ۲۵۵۰۰۰ / ۳۷۵۰۰
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ %۸.۵ ۱۰۰۰روز ۱۴۱۶۶۷ / ۲۵۰۰۰ ۴۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ %۸.۵ ۱۰۰۰روز ۲۸۳۳۳۳ / ۵۸۳۳۳ ۸۵۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ %۸.۵ ۱۰۰۰روز ۵۶۶۶۶۷ / ۱۱۶۶۶۶ ۱۷۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰/۰۰ %۸.۵ ۱۰۰۰روز ۸۵۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰

۲۵۵۰۰۰۰۰/ ۵۲۵۰۰۰۰

سهام مشارکتی سیف باکس

پلن اقتصادی:

نام پلن مبلغ سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
سپرده ۶ ماهه ۵۰/۰۰۰ ۵۸ / ۲۱ ۱۷۵۰ / ۶۲۵
سپرده ۶ ماهه ۲۰۰/۰۰۰ ۲۳۴ / ۸۴ ۷۰۰۰ / ۲۵۰۰
سپرده ۶ ماهه ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۱۶۷ / ۴۱۷ ۳۵۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
سپرده یک ساله ۱۰۰/۰۰۰ ۱۳۳ / ۴۲ ۴۰۰۰ / ۱۲۵۰
سپرده یک ساله ۱/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۳۳ / ۴۱۷ ۴۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
سپرده یک ساله ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۶۶۶۷ / ۲۰۸۳ ۲۰۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰

پلن پیشرفته:

نام پلن مبلغ سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله ۱۰۰/۰۰۰ ۱۳۳ / ۴۲ ۴۰۰۰ / ۱۲۵۰
سپرده یک ساله ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۶۶۶۷ / ۲۰۸۳ ۲۰۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶۶۶۷ / ۸۳۳۳ ۸۰۰۰۰۰/ ۲۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰ / ۲۰۸۳ ۲۲۵۰۰۰/ ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۰۰۰ / ۴۱۶۷ ۴۵۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳ ۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله ۲۵۰/۰۰۰ ۳۷۵ / ۱۰۴ ۱۱۲۵۰/ ۳۱۲۵
سپرده دو ساله ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰ / ۲۰۸۳ ۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده دو ساله ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳ ۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰

پلن ویژه:

نام پلن مبلغ سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۶۶۶۷ / ۸۳۳۳ ۸۰۰۰۰۰/ ۲۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۶۶۶۶۷ / ۲۵۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰/ ۷۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۵/۰۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰ / ۲۰۸۳ ۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰ ۳۷۵۰۰ / ۱۲۵۰۰ ۱۱۲۵۰۰۰/ ۳۷۵۰۰۰
سپرده دو ساله ۵/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰ / ۲۰۸۳ ۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده دو ساله ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳ ۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶۶۶۷ / ۴۱۶۶ ۵۰۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه  ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۸۳۳۳۳ / ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰

پلن گسترده:

نام پلن مبلغ سود روزانه سایت/بانک سود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۳۳۳۳۳ / ۵۸۳۳۳ ۴۰۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۷۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰ ۲۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۵۰۰۰۰ / ۵۸۳۳۳ ۴۵۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه  ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۶۶۶۶۶ / ۵۸۳۳۳ ۵۰۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله ۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ۹۱۶۶۶ / ۲۵۰۰۰ ۲۷۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۳۶۶۶۶۷ / ۱۱۶۶۶۷ ۱۱۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰
سپرده سه ساله ویژه ۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰۰۰ / ۸۳۳۳ ۱۲۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله ویژه ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰ / ۱۱۶۶۶۷ ۱۲۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰

به زودی سود سایت های سیف رنت و کلیک طلا را در پست های جداگانه منتشر میکنیم.