با عرض خدمت همه ی کاربران عزیز

از اونجایی که اکثر کاربران در محاسبه سود سایت ها مشکل دارند، تصمیم گرفتیم سود هر پلن سایت کلیکی سیف باکس را با مثال های مختلف توضیح بدیم که بصورت کامل برای همه ی کاربران جا بیوفتد.

هم چنین سود هر پلن را با سود بانک ها مقایسه می کنیم که میزان بازدهی هر پلن را بهتر درک کنید.

نکته: سود بانک ها برای مبالغ مختلف متفاوت است، به طوریکه با افزایش سرمایه سود نیز افزایش می باشد. سود بانک به طور معمول برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون حدود ۱۵ درصد، برای مبالغ ۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ۱۸ درصد و بالای ۱۰۰ میلیون تا ۲۱ درصد است.

استخراج ابری سیف باکس

پلن اقتصادی:

مبلغسوداعتبارسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
۵۰/۰۰۰%۶.۵۱۰۰۰روز۱۰۸/ ۲۱۳۲۵۰ / ۶۲۵
۱۰۰/۰۰۰%۶.۵۱۰۰۰روز۲۱۶ / ۴۲۶۵۰۰ / ۱۲۵۰
۵۰۰/۰۰۰%۶.۵۱۰۰۰روز۱۰۸۳ / ۲۰۸۳۲۵۰۰ / ۶۲۵۰
۱/۰۰۰/۰۰۰%۶.۵۱۰۰۰روز۲۱۶۶ / ۴۱۶۶۵۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
۳/۰۰۰/۰۰%۶.۵۱۰۰۰روز۶۵۰۰ / ۱۲۵۰۱۹۵۰۰۰ / ۳۷۵۰۰

پلن پیشرفته:

مبلغسوداعتبارسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
۱۰۰/۰۰۰۱۰۰۰روز۲۳۳ / ۴۲۷۰۰۰ / ۱۲۵۰
۱/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰۰روز۲۳۳۰ / ۴۲۰۷۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
۲/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰۰روز۴۶۶۰ / ۸۴۰۱۴۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰
۵/۰۰۰/۰۰۰۱۰۰۰روز۱۱۶۵۰ / ۲۱۰۰۳۵۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
۱۰/۰۰۰/۰۰۱۰۰۰روز۲۳۳۰۰ / ۴۲۰۰۷۰۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰

پلن ویژه:

مبلغسوداعتبارسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
۵۰۰/۰۰۰%۷.۵۱۰۰۰روز۱۲۵۰ / ۲۰۸۳۷۵۰۰ / ۶۲۵۰
۵/۰۰۰/۰۰۰%۷.۵۱۰۰۰روز۱۲۵۰۰ / ۲۰۸۳۳۷۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
۱۵/۰۰۰/۰۰۰%۷.۵۱۰۰۰روز۳۷۵۰۰ / ۶۲۵۰۱۱۲۵۰۰۰ / ۱۸۷۵۰۰
۳۰/۰۰۰/۰۰۰%۷.۵۱۰۰۰روز۷۵۰۰۰ / ۱۵۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰/ ۴۵۰۰۰۰
۵۰/۰۰۰/۰۰۰%۷.۵۱۰۰۰روز۱۲۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۳۷۵۰۰۰۰/ ۷۵۰۰۰۰

پلن گسترده:

مبلغسوداعتبارسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
۳/۰۰۰/۰۰۰%۸.۵۱۰۰۰روز۸۵۰۰ / ۱۲۵۰۲۵۵۰۰۰ / ۳۷۵۰۰
۵۰/۰۰۰/۰۰۰%۸.۵۱۰۰۰روز۱۴۱۶۶۷ / ۲۵۰۰۰۴۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰%۸.۵۱۰۰۰روز۲۸۳۳۳۳ / ۵۸۳۳۳۸۵۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰%۸.۵۱۰۰۰روز۵۶۶۶۶۷ / ۱۱۶۶۶۶۱۷۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰
۳۰۰/۰۰۰/۰۰%۸.۵۱۰۰۰روز۸۵۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰

۲۵۵۰۰۰۰۰/ ۵۲۵۰۰۰۰

سهام مشارکتی سیف باکس

پلن اقتصادی:

نام پلنمبلغسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
سپرده ۶ ماهه۵۰/۰۰۰۵۸ / ۲۱۱۷۵۰ / ۶۲۵
سپرده ۶ ماهه۲۰۰/۰۰۰۲۳۴ / ۸۴۷۰۰۰ / ۲۵۰۰
سپرده ۶ ماهه۱/۰۰۰/۰۰۰۱۱۶۷ / ۴۱۷۳۵۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
سپرده یک ساله۱۰۰/۰۰۰۱۳۳ / ۴۲۴۰۰۰ / ۱۲۵۰
سپرده یک ساله۱/۰۰۰/۰۰۰۱۳۳۳ / ۴۱۷۴۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰
سپرده یک ساله۵/۰۰۰/۰۰۰۶۶۶۷ / ۲۰۸۳۲۰۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰

پلن پیشرفته:

نام پلنمبلغسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله۱۰۰/۰۰۰۱۳۳ / ۴۲۴۰۰۰ / ۱۲۵۰
سپرده یک ساله۵/۰۰۰/۰۰۰۶۶۶۷ / ۲۰۸۳۲۰۰۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۶۶۶۷ / ۸۳۳۳۸۰۰۰۰۰/ ۲۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه۵/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰ / ۲۰۸۳۲۲۵۰۰۰/ ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله ویژه۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰۰۰ / ۴۱۶۷۴۵۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله۲۵۰/۰۰۰۳۷۵ / ۱۰۴۱۱۲۵۰/ ۳۱۲۵
سپرده دو ساله۵/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰ / ۲۰۸۳۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده دو ساله۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰

پلن ویژه:

نام پلنمبلغسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله۲۰/۰۰۰/۰۰۰۲۶۶۶۷ / ۸۳۳۳۸۰۰۰۰۰/ ۲۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله۵۰/۰۰۰/۰۰۰۶۶۶۶۷ / ۲۵۰۰۰۲۰۰۰۰۰۰/ ۷۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه۵/۰۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰ / ۲۰۸۳۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده یک ساله ویژه۲۵/۰۰۰/۰۰۰۳۷۵۰۰ / ۱۲۵۰۰۱۱۲۵۰۰۰/ ۳۷۵۰۰۰
سپرده دو ساله۵/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰ / ۲۰۸۳۲۲۵۰۰۰ / ۶۲۵۰۰
سپرده دو ساله۲۰/۰۰۰/۰۰۰۳۰۰۰۰ / ۸۳۳۳۹۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه ۱۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۶۶۷ / ۴۱۶۶۵۰۰۰۰۰ / ۱۲۵۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه ۵۰/۰۰۰/۰۰۰۸۳۳۳۳ / ۲۵۰۰۰۲۵۰۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰

پلن گسترده:

نام پلنمبلغسود روزانه سایت/بانکسود ماهانه سایت/بانک
سپرده یک ساله۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۳۳۳۳۳ / ۵۸۳۳۳۴۰۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده یک ساله ویژه۵۰/۰۰۰/۰۰۰۷۵۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۲۲۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۵۰۰۰۰ / ۵۸۳۳۳۴۵۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده دو ساله ویژه ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱۶۶۶۶۶ / ۵۸۳۳۳۵۰۰۰۰۰۰ / ۱۷۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله۵۰/۰۰۰/۰۰۰۹۱۶۶۶ / ۲۵۰۰۰۲۷۵۰۰۰۰ / ۷۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۳۶۶۶۶۷ / ۱۱۶۶۶۷۱۱۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰
سپرده سه ساله ویژه۲۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰۰۰ / ۸۳۳۳۱۲۰۰۰۰۰ / ۲۵۰۰۰۰
سپرده سه ساله ویژه۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰۴۰۰۰۰۰ / ۱۱۶۶۶۷۱۲۰۰۰۰۰۰ / ۳۵۰۰۰۰۰

به زودی سود سایت های سیف رنت و کلیک طلا را در پست های جداگانه منتشر میکنیم.