سایت کلیک طلا یکی از سایت های کلیکی معتبر ایران است که بیش از ۶۰۰۰ کاربر فعال دارد و بیش از ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ میلیون تومان کاربران از آن کسب درآمد کرده اند.

سایت کلیک طلا در یک سال گذشته با پرداخت های مستمر و سریع گذشته درخشانی داشته و تا الان هیچ کاربری را مشاهده نکردیم که از این سایت شکایت داشته باشد.

مجموعه همیار کلیک تا به امروز در مجموع ۹/۸۵۰/۰۰۰ تومان از این سایت کلیکی ایرانی معتبر برداشت داشته است.

روش های کسب درآمد سایت کلیک طلا

  1. مشاهده تبلیغات کلیکی
  2. انجام فعالیت های درخواستی
  3. جذب زیرمجموعه مستقیم
  4. خرید زیرمجموعه ی اجاره ای
  5. خرید سهام

موارد ۱ تا ۳ را میتوان بدون سرمایه گذاری فعالیت داشت، ولی برای درآمد بیشتر نیاز هست تعدادی سهام و یا زیرمجموعه اجاره ای خریداری کنید.

زیرمجموعه اجاره ای کلیک طلا

قیمت هر زیرمجموعه اجاره ای: ۵۵۰ تومان
اعتبار هر زیرمجموعه: ۳۰ روز
تعداد کلیک روزانه: ۵ کلیک
ارزش هر کلیک زیرمجموعه اجاره ای: ۴ تومان
درآمد روزانه هر زیرمجموعه اجاره ای: ۲۰ تومان
درآمد ماهانه هر زیرمجموعه اجاره ای: ۶۰۰ تومان
سود خالص ماهانه هر زیرمجموعه اجاره ای : ۵۰ تا ۶۷ تومان

بررسی سود زیرمجموعه اجاره ای عضویت های مختلف:

عضویت استاندارد

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۵۲/۷۵۰ تومان۱۰۰ تومان۳/۰۰۰ تومان۲۵۰ تومان
۲۰۱۱/۰۰۰ تومان۴۰۰ تومان۱۲/۰۰۰ تومان۱/۰۰۰ تومان
۱۰۰۵۵/۰۰۰ تومان۲/۰۰۰ تومان۶۰/۰۰۰ تومان۵/۰۰۰ تومان
۵۰۰۲۷۵/۰۰۰ تومان۱۰/۰۰۰ تومان۳۰۰/۰۰۰ تومان۲۵/۰۰۰ تومان

عضویت برنزی

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۵۰۰ ۲۷۵/۰۰۰ تومان ۱۰/۰۰۰ تومان ۳۰۰/۰۰۰ تومان ۲۵/۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۵۵۰/۰۰۰ تومان۲۰/۰۰۰ تومان۶۰۰/۰۰۰ تومان۵۰/۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۸۲۵/۰۰۰ تومان۳۰/۰۰۰ تومان۹۰۰/۰۰۰ تومان۷۵/۰۰۰ تومان

عضویت نقره ای

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۲۰۰۰ ۱/۱۰۰/۰۰۰ تومان ۴۰/۰۰۰ تومان ۱/۲۰۰/۰۰۰ تومان۱۰۰/۰۰۰ تومان
۲۵۰۰۱/۳۷۵/۰۰۰ تومان۵۰/۰۰۰ تومان۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان۱/۱۲۵/۰۰۰ تومان
۳۰۰۰۱/۶۵۰/۰۰۰ تومان۶۰/۰۰۰ تومان۱/۸۰۰/۰۰۰ تومان۱۵۰/۰۰۰ تومان

عضویت طلایی

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۴۰۰۰۲/۲۰۰/۰۰۰ تومان۸۰/۰۰۰ تومان۲/۴۰۰/۰۰۰ تومان۲۰۰/۰۰۰ تومان
۵۰۰۰۲/۷۵۰/۰۰۰ تومان۱۰۰/۰۰۰ تومان۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان۲۵۰/۰۰۰ تومان

عضویت یاقوتی

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۸۰۰۰۴/۴۰۰/۰۰۰ تومان۱۶۰/۰۰۰ تومان۴/۸۰۰/۰۰۰ تومان۴۰۰/۰۰۰ تومان
۱۰۰۰۰۵/۵۰۰/۰۰۰ تومان۲۰۰/۰۰۰ تومان۶/۰۰۰/۰۰۰ تومان۵۰۰/۰۰۰ تومان

عضویت الماسی

تعداد اجاره ای سرمایه لازم درآمد روزانه درآمد ماهانه سود خالص ماهانه
۱۲۰۰۰۶/۶۰۰/۰۰۰ تومان۲۴۰/۰۰۰ تومان۷/۲۰۰/۰۰۰ تومان۶۰۰/۰۰۰ تومان
۱۵۰۰۰۸/۲۵۰/۰۰۰ تومان۳۰۰/۰۰۰ تومان۹/۰۰۰/۰۰۰ تومان۷۵۰/۰۰۰ تومان
۲۰۰۰۰۱۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان۴۰۰/۰۰۰ تومان۱۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان

تمدید ۳۰ روزه زیرمجموعه ها شامل ۳ درصد تخفیف است که باعث افزایش ۳۵ درصدی سود میشود، بطور مثال سود خالص ۲۰/۰۰۰ زیرمجموعه در عضویت الماس با تمدید ۳۰ روزه ۱/۳۳۰/۰۰۰ تومان میشود.

سهام مشارکتی :

سهام مشارکتی کلیک طلا یکی از پلن های خوب برای سرمایه گذاری است.

قیمت هر سهام: ۲۵/۰۰۰ تومان
اعتبار هر سهام : ۷۵۰ روز
درآمد روزانه هر سهام: ۶۷/۵ تومان
درآمد ماهانه هر سهام: ۲۰۲۵ تومان
درآمد کل سهام : ۵۰/۶۲۵ تومان

سود سهام مشارکتی

مبلغ سود سود روزانه سود ماهانه سود کل دوره
۲۵/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۶۷.۵ تومان ۲۰۲۵ تومان۵۰/۶۲۵ تومان
۱۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۲۷۰ تومان ۸۱۰۰ تومان ۲۰۲/۵۰۰ تومان
۵۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۱۳۵۰ تومان ۴۰/۵۰۰ تومان ۱/۰۱۲/۰۰۰ تومان
۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۲/۷۰۰ تومان ۸۱/۰۰۰ تومان ۲/۰۲۵/۰۰۰ تومان
۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۱۳/۵۰۰ تومان۴۰۵/۰۰۰ تومان۱۰/۱۲۵/۰۰۰ تومان
۲۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۵۴/۰۰۰ تومان۱/۶۲۰/۰۰۰ تومان۴۰/۵۰۰/۰۰۰ تومان
۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۱۳۵/۰۰۰ تومان۴/۰۵۰/۰۰۰ تومان۱۰۱/۲۵۰/۰۰۰ تومان
۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان۸.۱ درصد۲۷۰/۰۰۰ تومان۸/۱۰۰/۰۰۰ تومان۲۰۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان
  • سود روزانه سهام به حساب سهام واریز میشود.
  • حداقل برداشت مبلغ ۲۰/۰۰۰ تومان است و هر ۷ روز یک بار میتوانید برداشت بزنید.
  • محدودیتی در تعداد خرید سهام وجود ندارد.
  • اصل سرمایه پس از پایان دوره برگشت داده نمی شود.
  • سود بانک سالانه ۱۲ تا ۱۸ درصد می باشد که ماهانه ۱ تا ۱/۵ درصد میشود، سود سهام کلیک طلا ۶ تا ۸ برابر سود بانکی کشور است.

امیدواریم با مطالعه این مقاله تصمیم گیری برای فعالیت و سرمایه گذاری در این سایت کلیکی را برای شما راحتر کرده باشیم.

سایت کلیکی ایرانی
سایت کلیک طلا
کسب درآمد اینترنتی